IMG_8918

Sheryl Goodnight, Kathryn Govier and Joy Gooden